Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Det fastsatte kontingent er gældende for det følgende regnskabsår.

 

Årligt kontingentbeløb.

 
 Personlige medlemmer 500,- kr.
 Selskaber/institutioner  1.600,- kr.

Udmeldelse kan ske med 1 måneds skriftligt varsel til en 1. januar.